กิจกรรมผู้บริหาร

Topics

<< < (2/45) > >>

[1] เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี...

[2] ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณประตูระบายน้ำอูน ในพื้นที่อำเภอศรีสงคราม

[3] ร่วมประชุมรายงานข้อมูลสภาพปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนม

[4] ให้การต้อนรับนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 11

[5] การประชุมติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

[6] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

[7] พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์พระธาตุพนม...

[8] ให้สัมภาษณ์และร่วมบันทึกเทปรายการข่าว “บ่ายโมง ตรงประเด็น” ในประเด็นสถานการณ์น้ำ

[9] การประชุมหารือการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port)

Navigation

[0] Up one level

[#] Next page

[*] Previous page

Go to full version