Author Topic: [07-03-61] ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.)  (Read 90 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1142
    • View Profile
วันพุธที่ 7 มี.ค. 61
เวลา 13.00 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) จังหวัดนครพนม ในหัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) จังหวัดนครพนม ให้มีความยั่งยืน” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเสวนามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นเครือข่ายในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ณ ห้องประชุมโรงแรมไอโฮเทล อ.เมือง จ.นครพนม