Author Topic: [08-03-61] โครงการส่งเสริมองค์ความรู้และฝึกอบรมฯ ด้านการพัฒนาอาชีพสตรี...  (Read 88 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1142
    • View Profile
วันที่8มี.ค.61 เวลา10.00น.
นายประทีป ฤทธิกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมองค์ความรู้และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาอาชีพสตรี
เพื่อพัฒนาศักยภาพอาชีพสตรีไปสู่การเป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญสตรีในสังคม
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จำนวน 800 คน พร้อมทั้งมอบเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่นจำนวน 24 คน

ณ ห้องประชุมหนองบึก 1 ชั้น3 ศูนย์ประชุมหนองบึก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม