Author Topic: [10-03-61]เปิดการแข่งขันกีฬาสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (Read 103 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1142
    • View Profile
วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. 
นายสมชาย วิทย์ดำรงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

กล่าวต้อนรับ นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5 "เรือไฟเกมส์" ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจาก 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม