Author Topic: [12-03-61] การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบรูณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนครพนม  (Read 96 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1142
    • View Profile
วันจันทร์ที่ 12 มี.ค. 61
เวลา 13.30 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบรูณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2561 เพื่อติดตามการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และงบประมาณตามแผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ,พิจารณาการเปลี่ยนแปลงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ พิจารณาโครงการที่ใช้งบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม