Author Topic: การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ  (Read 215 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1067
    • View Profile
วันอังคารที่ 25 ก.ย. 61
เวลา 09.00 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และนายอำเภอทุกอำเภอ ประจำเดือนกันยายนเพื่อมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล โดยมีพิธีการก่อนการประชุมดังนี้
 1. พิธีมอบ มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากร กรมการปกครองที่เกษียณอายุราชการครบ 60 ปี
  2. พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานจังหวัดนครพนม
  3. พิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับส่วนราชการส่วนภูมิภาคที่มีผลการปฏิบัติในระดับดีเยี่ยม
  4. พิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอน ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 และกีฬานักเรียนแห่งชาติ ครั้งที่ 39
  5. พิธีมอบใบรับรองมาตรฐานกาคป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
  6. พิธีมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “อำเภอสะอาด” จังหวัดนครพนม ประจำปี 2561
  7. พิธีมอบเกียรติบัตร โครงการ “นครพนมเมืองสะอาด” ประจำปี 2561
  8. พิธีมอบเกียรติบัตรการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2561
  9. พิธีมอบเงินช่วยเหลือราษฎร์ที่จมน้ำเสียชีวิตจากเหตุอุทกภัย

ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม
« Last Edit: September 26, 2018, 09:24:34 AM by POC »