Author Topic: ลงนามในบันทึกข้อตกลง(MOU) ซื้อขายข้าวสารหอมมะลิอินทรีย์....  (Read 150 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1067
    • View Profile
วันที่25ก.ย.61 เวลา13.30น.
นายประทีป ฤทธิกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ลงนามในบันทึกข้อตกลง(MOU) ซื้อขายข้าวสารหอมมะลิอินทรีย์. ระหว่างกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลดอนนางหงส์ กับ โรงพยาบาลนครพนม และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม เพื่อเป็นต้นแบบในการผลิตสินค้าข้าวอินทรีย์ที่มีคุณภาพ
พร้อมทั้งประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครพนม ครั้งที่2 / 2561
เพื่อกำหนดแนวทางวิธีการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดบูรณาการ ส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนภายในจังหวัดอย่างเป็นเอกภาพ
ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม