การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

Topics

(1/1)

[1] รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีที่ผ่านมา (2560)

[2] คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 241/2561 ลงวันที่ 30 มกราคม 2561 (ITA)

[3] รายงานการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจังหวัดนครพนม

[4] เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

[5] คำถาม ITA ระดับจังหวัด

[6] คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2561

[7] คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2561

Navigation

[0] Up one level

Go to full version