การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

Topics

(1/2) > >>

[1] มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 2562 (2)

[2] มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 2562

[3] ผลการประเมิน ITA ประจำปี 2561

[4] ITA 2562 เพิ่มเติม

[5] เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 26 กันยายน 61

[6] รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีที่ผ่านมา (2560)

[7] คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 241/2561 ลงวันที่ 30 มกราคม 2561 (ITA)

[8] รายงานการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจังหวัดนครพนม

[9] เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

Navigation

[0] Up one level

[#] Next page

Go to full version