การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

Topics

(1/2) > >>

[1] คู่มือการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

[2] แบบรายงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

[3] คู่มือ ITA 2562

[4] ขอความร่วมมืองดรับของขวัญปีใหม่ 2562

[5] มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 2562 (2)

[6] มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 2562

[7] ผลการประเมิน ITA ประจำปี 2561

[8] ITA 2562 เพิ่มเติม

[9] เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 26 กันยายน 61

Navigation

[0] Up one level

[#] Next page

Go to full version