การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Topics

(1/3) > >>

[1] มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 2564

[2] รายงานการประชุม ศปท. จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 9 ธันวาคม 63

[3] แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดนครพนม 3 พย 63

[4] รายงานการประชุม ศปท. จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 10 กันยายน 63

[5] รายงานการประชุม ศปท. จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 29 กันยายน 63

[6] การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

[7] คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน

[8] สรุปการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล วันที่ 4 ธันวาคม 2562

[9] ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบนโยบายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานฯ

Navigation

[0] Up one level

[#] Next page

Go to full version