การจัดการองค์ความรู้

Topics

(1/2) > >>

[1] สแกน QR Code เพื่อเข้าถึงข้อมูลการจัดการองค์ความรู้ (KM) จังหวัดนครพนม

[2] KM : กระบวนทัศน์ การดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์...(รพ.สต.นางัว)

[3] KM : “ความรู้ด้านกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีจากธรรมชาติ” (สนง.อุตสาหกรรม)

[4] KM : ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม ปี 2554 (สนง.วัฒนธรรม)

[5] KM : การเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อมูลด้านการค้าฯ (สนง.พาณิชย์

[6] KM : การพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2554 (สนง.พช.)

[7] KM : เทคนิคการคัดกรองผู้สมัครงานก่อนส่งตัวไปพบนายจ้าง (สนง.จัดหางาน)

[8] KM : พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2554 (สนง.คุมประพฤติ)

[9] KM : การผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี 2554 (สนง.เกษตรจังหวัด)

Navigation

[0] Up one level

[#] Next page

Go to full version