Author Topic: การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมฯ ที่มูลค่าเกิน 100 ล้านบาทขึ้นไป  (Read 606 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1067
    • View Profile
หนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0017.2/ว17881 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เรื่อง การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมฯ ที่มูลค่าเกิน 100 ล้านบาทขึ้นไป
- สิ่งที่ส่งมาด้วย -
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0210.5/ว 6899 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

--------------------------------------
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
--------------------------------------
« Last Edit: January 18, 2017, 03:51:28 PM by POC »