Author Topic: ประกาศปรับเพิ่มค่าครองชีพ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ภายใน 45 วัน  (Read 6885 times)

งานราชการ

  • Guest

ข่าวเกี่ยวกับงานราชการ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 - สำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ออกหนังสือส่งประกาศก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) เพื่อส่งต่อให้แต่ละ ก จังหวัด รับทราบ และจัดทำประกาศหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับประกาศของ ก กลาง ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน ตั้งแต่ได้รับหนังสือนี้
 
และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกคำสั่งให้ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามรายละเอียดประกาศ
*** สิ่งที่จะได้ คือ ****
 
ให้ ข้าราชการ พนักงานท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ อปท.ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ดังนี้
 
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และค่าตอบแทนพนักงานจ้าง อปท.ให้ได้รับเงินเพิ่ม จากเดิมไม่ถึง 10,000 บาท ก็ให้ได้รับเป็น 10,000 บาท และกรณีที่เดิมเคยได้รับ 12,285 บาท เมื่อรวมกับเงินเดือนและค่าจ้างแล้วให้ได้รับต้องไม่เกิน 13,285 บาท(เพิ่มค่าครองชีพจากเดิม 1,500 บาท ปรับเพิ่มเป็น 2,000 บาท) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นมา