Author Topic: แนวทางการจัดหาคอมพิวเตอร์จังหวัดนครพนม (ยกเลืก มกราคม 2560)  (Read 1218 times)

administrator

  • Administrator
  • Newbie
  • *****
  • Posts: 39
    • View Profile
แนวทางการจัดหาคอมพิวเตอร์จังหวัดนครพนม

   เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2547 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เสนอ จังหวัดจึงได้กำหนดแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้ถือปฏิบัติ ดังนี้
   1. การจัดทำโครงการหรือการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาต้องสอดคล้องกับนโยบายหรือแผนเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐบาล กระทรวงและส่วนราชการ
   2. การจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายด้าน Hardware Software คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ สามารถตรวจสอบได้ที่
   2.1 มาตรฐานราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร http://www.mict.go.th หรือ http://www.mict.go.th/comprice หัวข้อ เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์
   2.2 มาตรฐานราคากลางของกระทรวงมหาดไทย www.moi.go.th หัวข้อ ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
   2.3 มาตรฐานราคากลางของสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง http://www.bb.go.th หัวข้อ ราคามาตรฐาน / ค่า k หัวข้อย่อย ราคามาตรฐาน
   3. กรณีไม่ตรงตามเกณฑ์ข้อ 2 ให้ดำเนินการ ดังนี้
   3.1  เปรียบเทียบราคา จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ (ยี่ห้อ) แล้วใช้ราคาต่ำสุดเป็นราคากลาง ทั้งนี้ คุณลักษณะพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ที่นำมาเปรียบเทียบ ต้องมีคุณลักษณะที่เท่ากัน หรือใกล้เคียง   
   3.2 ในกรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบตามข้อ 3.1 เช่น อุปกรณ์ดังกล่าวมีขายเพียงยี่ห้อเดียว หรือ
มีความจำเป็นต้องระบุยี่ห้อเพื่อความเข้ากันได้กับระบบเดิมที่มีอยู่ ให้เปรียบเทียบราคา จำนวน 3 บริษัท ทั้งนี้ ต้องเป็นยี่ห้อและรุ่นเดียวกันทั้ง 3 บริษัท
4. หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ลงนามในคำรับรองแผนงาน/แบบรายงาน
ก่อนนำส่งจังหวัดนครพนม
   5. การจัดส่งเอกสารโครงการ/แผนงาน/งาน เพื่อขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โครงการที่มีมูลค่าไม่เกิน 1 ล้านบาท จัดส่ง (คณะกรรมการฯ) หากโครงการที่มีมูลค่าเกิน 5 ล้านบาท จัดส่ง (คณะกรรมการฯ) จำนวน 25 ชุด ประกอบด้วย
   5.1 แบบสรุปเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด(แบบ คกก.มท.01)
   5.2 แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
      - การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท ให้ใช้แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท
      - การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกิน 5 ล้านบาท ให้ใช้แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าเกิน 5 ล้านบาท
   6. การจัดส่งเอกสารรายงานผลการจัดซื้อให้จังหวัดทราบเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย
   6.1 แบบรายงานการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด(แบบ คกก.มท.03)
   6.2 สำเนาใบส่งของ
   6.3 สำเนาใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)

ผู้ประสานงาน : นางสาววิภาดา อุดมเดชาเวทย์  โทร. 0849216217
« Last Edit: July 12, 2018, 11:15:08 AM by POC »