Author Topic: การดำเนินการโครงการบูรณาการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  (Read 365 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1067
    • View Profile
จังหวัดนครพนม มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นพ 0017.2/ว609 , ที่ นพ 0017.2/ว610 และ ที่ นพ 0017.2/ว611 เรื่อง การดำเนินการโครงการบูรณาการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่นี่
 (1) การบูรณาการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง.rar
 (2) ข้อมูลแหล่งน้ำที่อยู่ในการครอบครองและโครงการจัดหาแหล่งน้ำในปี พ.ศ.2560.rar
 (3) แบบรายงานการกักเก็บน้ำของจังหวัดนครพนม (เพิ่มเติม)


----------------------------------------------------------------------
หน่วยงานผู้รับผืดชอบ : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ผู้ประสานงาน  : นางสาวพิชญาพร เจนตระกูล
โทร.   0 4251 1287 ต่อ 107
----------------------------------------------------------------------
« Last Edit: February 06, 2017, 03:00:53 PM by POC »