Author Topic: ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2/2560  (Read 309 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1139
    • View Profile
หนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0017.2/ว158 ลงวันที่ 6 มกราคม 2560 เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560

***************************
เอกสารที่ต้องส่งหลังจัดหา
1. แบบ คกก.มท.03
2. สำเนาใบส่งของ
3. สำเนาใบเสร็จ (ถ้ามี)
***************************