พูดคุยเรื่องทั่วไป > ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นประชาชนต่อร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศกระทรวงฯ

(1/1)

POC:
    จังหวัดนครพนม ได้จัดประชุมให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณฯห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท (อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง) ในพืนที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560
   จังหวัดฯ ได้ทำประกาศ เรื่อว สรุปผลการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามไฟล์แนบ

-------------------------------------
หน่วยงาน : กลุ่มงานวิชาการผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
โทร. 042511835 ต่อ 14
โทรสาร ต่อ 12
-------------------------------------

Navigation

[0] Message Index

Go to full version