Author Topic: รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 25560  (Read 417 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1067
    • View Profile
หนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0017.2/ว 157 ลงวันที่ 6 มกราคม 2560 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 25560

----------------------------------------------
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ผู้ประสานงาน : นางสาววิภาดา อุดมเดชาเวทย์
โทร. 0 4251 1287 ต่อ 119
----------------------------------------------