Author Topic: รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2560  (Read 265 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1123
    • View Profile
หนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0017.2/ว6620  ลงวันที่  18 พฤษภาคม 2560 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดนครพนม

--------------------------------------
ผู้ประสานงาน : นางสาววิภาดา อุดมเดชาเวทย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดนครพนม
โทร 042 511287 ต่อ 119
--------------------------------------
« Last Edit: May 29, 2017, 02:43:03 PM by POC »