Author Topic: ข้อสั่งการของประประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ คณะที่ 5 ครั้งที่ 4/2560  (Read 507 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1067
    • View Profile
หนังสือจังหวัดนครพนม ที่ 0017.2/ว7719 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560  เรื่อง ข้อสั่งการของประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560
สิงที่ส่งมาด้วย :    สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560

---------------------------------
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัด กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทร : 042511287 ต่อ 112
---------------------------------
« Last Edit: June 09, 2017, 09:58:10 AM by POC »