Author Topic: แบบรายงานตรวจสอบทรัพย์สินที่ได้มาจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด/กลุ่  (Read 691 times)

POC

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1067
  • View Profile
1.แบบรายงานตรวจสอบทรัพย์สินที่ได้มาจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปี 2553-2560

2.หนังสือยินยอมการรับโอนทรัพย์สิน

3.สำเนาหนังสือมท.0211.1/ว4747 เรื่องการอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีการโอนทรัพย์สินคุณภาพดี

4.แนวทางการยืมใช้พัสดุที่ได้จากงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
« Last Edit: September 03, 2018, 03:06:22 PM by POC »

POC

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1067
  • View Profile