Author Topic: แบบรายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (Read 10077 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1067
    • View Profile
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 3932 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
2. แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง   จำนวน 1  ชุด
3. แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง   จำนวน  1  ชุด

โดยให้รายงานให้จังหวัดทราบ ดังนี้
   ครั้งที่ 1    รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2560
   ครั้งที่ 2    รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
         ภายในวันที่ 13 กันยายน 2560
   ครั้งที่ 3    รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
         ภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2560
« Last Edit: August 10, 2017, 03:33:22 PM by POC »