Author Topic: ที่ นพ 0017.2/ว10851 การบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการตรวจสอบกล้อง CCTV  (Read 884 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1067
หนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0017.2/ว10851 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เรื่อง  การบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการใช้งานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)ฯ
 ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายงานให้จังหวัดทราบ ภายในวันทีี่ 11 กันยายน 2560

----------------------
ผู้ประสานงาน : นางสาววิภาดา อุดมเดชาเวทย์
โทร. 042511287 ต่อ 122
----------------------
« Last Edit: August 16, 2017, 11:05:43 AM by POC »