Author Topic: การจัดทำโครงการตามแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (Read 279 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 581
    • View Profile
ให้ส่วนราชการและอำเภอพิจารณาจัดทำโครงการที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแบบฟอร์มที่ส่งมาด้วย 2 - 4 ส่งให้จังหวัด ภายในวันที่ 11 กันยายน 2560

« Last Edit: September 07, 2017, 02:34:36 PM by POC »