Author Topic: การบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงาน  (Read 1022 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1067
หนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0017.2/ว13492 ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 เรื่อง การบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานภาครัฐให้มีการใช้งานได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

**สิ่งที่ส่งมาด้วย***
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0210.2/4949 ลงวันที่ 1 กันยายน 2560 จำนวน 7 หน้า