ข่าวราชการ > การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (สั่ง ณ 21 ก.ย. 60 ยกเลิก)

(1/1)

POC:
คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 2920/2560 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ และนายอำเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
เอกสารดาวน์โหลด
1. คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 2920-2560 วันที่ 21-09-60
2. เอกสารแนบ 1 (คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 2627-2560)
3. เอกสารแนบ 2 (คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 2971-2559)
4. เอกสารแนบ 3 (คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 2746-2559)
***************
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานจังหวัดนครพนม กลุ่มงานอำนวยการ
โทร. 0 4251 1287
***************

Navigation

[0] Message Index

Go to full version