Author Topic: แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ลว.5ต.ค.60  (Read 495 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1110
    • View Profile
หนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0017.3/ว14704 ลว. 5 ตุลาคม 2560 เรื่อง ยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

************************
หน่วยงาน : กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดนครพนม
โทร. 0 4251 1287 ต่อ 115
************************