ข่าวราชการ > การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ลว.5ต.ค.60

(1/1)

POC:
หนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0017.3/ว14704 ลว. 5 ตุลาคม 2560 เรื่อง ยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

************************
หน่วยงาน : กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดนครพนม
โทร. 0 4251 1287 ต่อ 115
************************

Navigation

[0] Message Index

Go to full version