Author Topic: คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 89-2561 ลงวันที่ 11 ม.ค. 2561  (Read 920 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1067
    • View Profile
หนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0017.3/513 ลงวันที่ 11 มกราคม 2561 เรื่อง  แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด (ครั้งที่ 1)

---------------------------------------------
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัด
โทร. 042511286
---------------------------------------------