Author Topic: การจัดทำโครงการตามแผนภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (Read 310 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1067
    • View Profile
1. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.2/ว6857 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
2. แบบฟอร์มเสนอโครงการตามแผนงานบูรณาการเพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3. ข้อมูลสนับสนุนการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ส่งแผนงาน/โครงการ ให้หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อรวบรวมส่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะเจ้าภาพแผนงานบูรณาการเพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค และสำนักงบประมาณ
ภายในวันที่ 15 มกราคม 2561

ข้อมูลสนับสนุนการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
https://www.dropbox.com/s/tqpbetzw7mqvzvl/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD.rar?dl=0
« Last Edit: January 08, 2018, 10:00:53 AM by POC »