หนังสือเวียน > กลุ่มงานอำนวยการ

การจัดทำรายงานการควบคุมภายในของส่วนราชการฯ พ.ศ.2560 ...

(1/1)

POC:
  ที่ นพ 0017.3/ว410 ลงวันที่ 10 มกราคม 2561 การจัดทำรายงานการควบคุมภายในของส่วนราชการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2560
  ขอให้ส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัด จัดส่งแบบรายงาน ประจำปี 2560 (แบบ ปอ.1, ปอ.2 และ ปอ.3) ตามไฟล์แนบ

-------------------------
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดนครพนม
โทร. 0 4251 1574 ต่อ 117
--------------------------

Navigation

[0] Message Index

Go to full version