Author Topic: [13-03-61] การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ..  (Read 95 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1067
    • View Profile
วันที่13มี.ค.61 เวลา09.30น.
นายประทีป ฤทธิกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3/2561

ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)