Author Topic: สรุปการลงพื้นที่ของคณะทำงานติดตามความก้าวหน้าและผลสำเร็จของโครงการฯ ปี 2560  (Read 288 times)

kullapat

  • Budget Audit
  • Newbie
  • *
  • Posts: 9
    • View Profile
สรุปการลงพื้นที่ของคณะทางานติดตามความก้าวหน้าและผลสาเร็จโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (Area) และโครงการตามนโยบายสาคัญของรัฐบาล (Agenda) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครพนม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ให้ทราบปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขปัญหาในเชิงพื้นที่
https://www.dropbox.com/s/9o7k87axm28keci/ผลติดตามความก้าวหน้าและผลสำเร็จโครงการต.pdf?dl=0