Author Topic: เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ.-นพ 15 มี.ค.61  (Read 218 times)

pittawat kawansu

  • Global Moderator
  • Sr. Member
  • *****
  • Posts: 309
    • View Profile
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
จังหวัดนครพนม


วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ  ศาลากลางจังหวัดนครพนม

ดาวน์โหลดที่นี่
https://www.dropbox.com/s/nzahbc3fmemwzsi/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B8%AD%E0%B8%9E.%E0%B8%AA%E0%B8%98.%20%E0%B8%88.%E0%B8%99%E0%B8%9E..rar?dl=0