Author Topic: [07-05-61] การประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 3/2561  (Read 74 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1066
    • View Profile
วันจันทร์ที่ 7 พ.ค. 61
เวลา 14.00 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 3/2561 เตรียมความพร้อมในการรับการประเมินการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนระดับประเทศรอบที่ 1 จากคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ โดยคะแนนการตรวจเยี่ยมพื้นที่จะนำไปรวมกับการประเมินผลระดับประเทศ ซึ่งจะลงพื้นที่ตรวจฯ ในวันที่ 30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 61

ณ ห้องประชุมพระธาตุนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม