Author Topic: จ.นครพนม ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสา  (Read 148 times)

pittawat kawansu

  • Global Moderator
  • Full Member
  • *****
  • Posts: 247
    • View Profile
จ.นครพนม ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญส่วนภูมิภาคประกอบการพิจารณาเลือนเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561