Author Topic: การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางศรษฐกิจจังหวัด...  (Read 59 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1066
    • View Profile
ันที่ 18 พ.ค.61 เวลา 13.30น.
นายประทีป  ฤทธิกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางศรษฐกิจจังหวัดนครพนม (กรอ.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ 2/2561
เพื่อรับทราบข้อมูลและร่วมกันหาแนวทาง มาตรการพัฒนา และแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจระดับจังหวัด
ณ ห้องประชุมพระธาตุนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม(หลังใหม่)