Author Topic: งานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2561...  (Read 77 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1067
    • View Profile
วันพฤหัสบดีที่ 7 มิ.ย. 61
เวลา 09.00 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน โดยจัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่หลาย

ณ หอประชุมโรงเรียนนครพนมวิทยาคม อ.เมือง จ.นครพนม