Author Topic: การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการสร้างความเข้มแข็งข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ...  (Read 114 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1067
    • View Profile
วันที่11มิ.ย.61 เวลา13.30น.
นายประทีป ฤทธิกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการสร้างความเข้มแข็งข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เพื่อพัฒนาเครือข่ายข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในกลุ่มจังหวัด ผ่านระบบสหกรณ์ของกลุ่มจังหวัดเพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพของโรงสีสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2561
ณ ห้องประชุม ชั้น3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม