Author Topic: การใช้กระบวนการจัดการความรู้พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (KM)  (Read 102 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1067
    • View Profile
การใช้กระบวนการจัดการความรู้พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
(Knowledge Management : KM) คลิกที่นี่