Author Topic: งานประเพณีบุญเดือนเจ็ด “บุญซำฮะเมือง” ประจำปี 2561  (Read 121 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1067
    • View Profile
วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. 

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นางปัทมา วิทย์ดำรงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีงานประเพณีบุญเดือนเจ็ด “บุญซำฮะเมือง” ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนและความร่มเย็นเป็นสุขของบ้านเมือง ตลอดจนรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ

ณ วัดโอกาสศรีบัวบาน เทศบาลเมืองนครพนม