Author Topic: กติกาการส่งประกวดถ่ายภาพวาด 3 มิติ "แลนด์มาร์ค ลานพญาศรีสัตตนาคราช"  (Read 136 times)

pittawat kawansu

  • Global Moderator
  • Sr. Member
  • *****
  • Posts: 309
    • View Profile
จ.นครพนมจัดการประกวดถ่ายภาพวาด 3 มิติ "แลนด์มาร์ค ลานพญาศรีสัตตนาคราช"

************** กติกาการส่งภาพเข้าประกวด********************
กติกาการประกวดถ่ายภาพวาด ๓ มิติลานพญาศรีสัตตนาคราช
1.หัวข้อการประกวด   “ ถ่ายภาพวาด ๓ มิติลานพญาศรีสัตตนาคราช ”
2.คุณสมบัติผู้ส่งภาพเข้าประกวด
  ประชาชนทั่วไปทั้งมืออาชีพและสมัครเล่น  ไม่จำกัดชนชาติ  เพศ อายุ การศึกษา
3.ประเภทการประกวด
•  เป็นการประกวดประเภทใช้คณะกรรมการตัดสิน  จำนวน  5 คน  ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จากส่วนกลางจำนวน ๑ คน  และผู้ทรงคุณวุฒิจากภูมิภาค  ๔ คน  ล้วนแต่มีประสบการณ์สูงและมีผลงานได้รับรางวัลการประกวดภาพถ่ายในระดับสำคัญๆ มาแล้ว
• เกณฑ์การตัดสิน
       1) สื่อความหมายภาพตามหัวข้อ “ถ่ายภาพวาด ๓ มิติลานพญาศรีสัตตนาคราช”
       2) มีความสวยงามตามมาตรฐานศิลปะภาพถ่าย ในขั้นตอนการผลิตภาพ  ห้ามตัดต่อเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงหรือ  บิดเบือนภาพไปจากเดิม ยกเว้นการปรับสีและแสงของภาพอย่างสมเหตุสมผลเท่านั้น
        3) มีเทคนิคการถ่ายภาพอย่างสร้างสรรค์
4. การสมัครและส่งภาพเข้าประกวด ทำได้โดยง่าย  สะดวก  ประหยัด รวดเร็วโดยให้เลือกใน  4  วิธี ดังนี้
        4.1. สมัครและส่งไฟล์ภาพ ด้วยตัวเอง โดยใช้ระบบ  IT
• ส่งมาที่ www.facebook.com/เพจนครพนม
• แนบรายละเอียดผู้สมัคร ประกอบด้วย ชื่อและนามสกุลจริง ที่อยู่   พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ อีเมล์ และชื่อภาพที่ส่งเข้าประกวด
         4.2. ส่งไฟล์ภาพผ่าน อีเมล์
• ผู้ส่งภาพเข้าประกวดส่งอีเมล์มาที่ nkppoc@gmail.com โดยแจ้งรายละเอียดผู้สมัคร ประกอบด้วย ชื่อและนามสกุลจริง  ที่อยู่  พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้  อีเมล์ และชื่อภาพที่ส่งเข้าประกวด
• ย่อไฟล์ภาพสำหรับการอัพโหลด ให้มีขนาดไม่เกิน 1 MB
          4.3. ส่งไฟล์ภาพลงแผ่น ซีดี  ส่งทางไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองว่า ประกวดภาพถ่าย“ถ่ายภาพวาด ๓ มิติ ” ส่งมาที่  สำนักงานจังหวัดนครพนม  ศาลากลางจังหวัดนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม 48000
   4.4 นำส่งแผ่นซีดีไฟล์ภาพหรือ USB แฟลชไดร์ฟ ส่งด้วยตนเองที่สำนักงานจังหวัดนครพนม  ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครพนม
• ผู้ส่งภาพ 1 คน สามารถส่งภาพได้ไม่เกิน 5 ภาพเท่านั้น คณะกรรมการตัดสินไม่มีสิทธิส่งภาพเข้าประกวด
5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด
       5.1. ภาพที่ส่งเข้าประกวดให้ตั้งชื่อภาพเพื่อสะท้อนความหมายของหัวข้อการประกวด
       5.2. ภาพที่ส่งเข้าประกวดให้เป็นภาพถ่ายที่แสดงถึงลีลาท่าทางขององค์ประกอบที่อยู่กับภาพวาด ๓ มิติลานพญาศรีสัตตนาคราชภาพใดภาพหนึ่ง ที่มีความคม ชัด แสง สี เงา และองค์ประกอบภาพสวยงาม  เหมาะแก่การนำไปเป็นแบบอย่างในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยให้เป็นภาพที่ถ่ายในช่วงใดช่วงหนึ่งที่มีภาพวาด ๓ มิติลานพญาศรีสัตตนาคราช  - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เท่านั้น
                           /๕.๓.ภาพที่ส่ง...
-๒-
       5.3. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายจากกล้องดิจิตอล หรือกล้องโทรศัพท์เคลื่อนที่  เป็นภาพสี หรือขาวดำความละเอียดไม่ต่ำกว่า 5 ล้านพิกเซล ขนาดภาพไม่ต่ำกว่า 1024 x 768 พิกเซล และต้องเป็นไฟล์ในแบบมาตรฐาน JPEG เท่านั้น  โดยบันทึกไฟล์ภาพถ่ายลงแผ่นซีดีเพื่อส่งต่อหน่วยงานที่จัดการประกวดตามกำหนด
            5.4. ภาพที่ส่งประกวดสามารถตกแต่งภาพพื้นฐานได้ แต่ต้องไม่เกินความเป็นจริง       
            5.5. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
• เป็นภาพที่ผู้ส่งภาพเป็นผู้ที่ถ่ายภาพเอง และมีกรรมสิทธิ์และสิทธิในภาพดังกล่าวโดยห้ามมิให้ส่งภาพของบุคคลอื่นหรือส่งภาพในนามของบุคคลอื่น และ
• เป็นภาพที่สอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด และไม่เป็นภาพที่ผิดต่อกฎหมาย
หากมีการการกล่าวอ้าง หรือโต้แย้ง สิทธิใดๆ ในภาพที่ส่งเข้าประกวดหรือจังหวัดฯ ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลอื่นผู้ส่งภาพต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นแต่ผู้เดียว รวมถึงการเข้าเป็นคู่ความร่วม และแก้ต่างในคดีดังกล่าวร่วมกับจังหวัดฯโดยจังหวัดฯ ไม่จำต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในภาพใด ๆ ทั้งสิ้น
             5.๖ ห้ามใส่ชื่อ หรือเครื่องหมาย หรือตัวอักษรใดๆลงในไฟล์ภาพ
6. รางวัลการประกวด
   รางวัล “ถ่ายภาพวาด ๓ มิติลานพญาศรีสัตตนาคราช ” จากการตัดสินของคณะกรรมการ
           รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 1 รางวัล
           รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  จำนวน 1 รางวัล
           รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  จำนวน 1 รางวัล
           รางวัลชมเชย 10 รางวัลๆละ 1,000 บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
7. ระยะเวลาการดำเนินการ
         7.1. เปิดรับสมัครและส่งผลภาพถ่ายเข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 25๖๑ จนถึง วันที่ ๓1 กรกฎาคม 25๖๑    เวลา  16.30 น. กรณีส่งทางไปรษณีย์ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์
         7.2. วันประชุมคณะกรรมการตัดสิน วันที่ ๖ สิงหาคม 2๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระธาตุนคร  ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครพนม เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าสังเกตการณ์ได้ตลอดช่วงเวลาการตัดสิน    และประกาศผลการตัดสินในวันที่ ๗  สิงหาคม 25๖๑  โดยสามารถติดตามผลการประกวดได้ตามช่องทาง  ดังนี้
• บนเว็บไซต์ : www. nakhonphanom.go.th
• เฟสบุ๊คแฟนเพจ : www.facebook.com/เพจนครพนม
8. อื่นๆ
          8.1. จังหวัดฯ จะเรียกขอไฟล์ภาพต้นฉบับ ความละเอียดสูงสุดจากผู้ส่งภาพเข้าประกวด สำหรับภาพที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการ โดยผู้ส่งภาพจะต้องส่งไฟล์ภาพต้นฉบับให้แก่จังหวัดฯ ภายใน 5  วันนับแต่วันที่จังหวัดตัดสินผลการประกวด
          8.2. ผู้ส่งภาพตกลงยินยอมให้ภาพที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดทุกภาพ รวมถึงไฟล์ภาพต้นฉบับให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของจังหวัดฯ แต่ผู้เดียว รวมทั้งยินยอมให้ลิขสิทธิ์ และสิทธิใดๆในภาพดังกล่าวตกเป็นของจังหวัดฯ แต่ผู้

                                 /เดียวไม่ว่า...

-๓-

เดียวไม่ว่าจะเป็นภาพที่ได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม โดยจังหวัดฯ ไม่จำต้องส่งคืนภาพที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดทุกภาพ รวมถึงไฟล์ภาพต้นฉบับให้แก่ผู้ส่งภาพ และจังหวัดฯ มีสิทธิคัดเลือกภาพที่ส่งเข้าประกวดไปจัดแสดงในที่ต่าง ๆ รวมถึงทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณะชน ไม่ว่าจะในเอกสาร สื่อ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภทหรือสื่อรูปแบบอื่นๆ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ แก่ผู้ส่งภาพ
          8.3. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด 1 คน มีสิทธิรับรางวัล  สูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
          8.4. คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายมีสิทธิเด็ดขาดในการกำหนดวิธีการตัดสิน และความเห็นต่างๆ ของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
          8.5. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด  จังหวัดกำหนดให้เข้ารับรางวัล  ในวันประชุมประจำเดือนคณะกรมการจังหวัดนครพนม  ในเดือนสิงหาคม  25๖๑  ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม หากไม่มีผู้มาติดต่อรับรางวัล จะถือว่าสละสิทธิ์  ( หากมีการเปลี่ยนแปลงจังหวัดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
          8.6. การส่งภาพเข้าประกวดให้ถือว่าเจ้าของภาพตกลงปฏิบัติตามกติกาการประกวดทุกประการ

..........................................

« Last Edit: September 05, 2018, 04:12:54 PM by POC »