หนังสือเวียน > รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายฯ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

(1/1)

POC:
รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

Navigation

[0] Message Index

Go to full version