Author Topic: การประชุมคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 4/2561  (Read 27 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1067
    • View Profile
วันศุกร์ที่ 6 ก.ค. 61
เวลา 13.00 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 4/2561 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมในการเข้าประกวดในระดับประเทศประจำปี 2561 จำนวน 5 ประเภท คือ
  1. จังหวัดนครพนม กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2
  2. ชุมชนบ้านนาสมดี กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2
  3. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กลุ่มดีเด่น
  4. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กลุ่มดีเด่น
  5. โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กลุ่มดีเด่น
  ซึ่งจะดำเนินการประกวดในระหว่างวันที่ 13-15 ก.ค. 61

ณ ห้องประชุมร่มฉัตร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม