Author Topic: รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน “เฉลิมฉลอง 232 ปี เมืองนครพนม  (Read 194 times)

pittawat kawansu

  • Global Moderator
  • Sr. Member
  • *****
  • Posts: 311
    • View Profile
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน “เฉลิมฉลอง 232 ปี เมืองนครพนม ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” ครั้งที่ 1/2561