Author Topic: การประชุมติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน  (Read 81 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1067
    • View Profile
วันอังคารที่ 24 ก.ค. 61
เวลา 14.00 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ในระดับพื้นที่ ประจำปี 2561 เพื่อให้ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ได้ชีแจง สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม

ณ ห้องประชุมพระธาตุท่าอุเทน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครพนม