Author Topic: คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 1986/2561 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการมอบอำนาจฯ  (Read 562 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1067
    • View Profile
คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 1986/2561 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
1. ยกเลิกคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 1693/2561 ลงวันที่ 3  กรกฎาคม พ.ศ. 2561
2. แก้ไขเพิ่มเติม ผนวก 6 ของคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 3128/2561 ลงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560
 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
 สั่ง ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561
« Last Edit: August 08, 2018, 11:22:26 AM by POC »