Author Topic: แนวทางการให้หน่วยงานของรัฐอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการ  (Read 227 times)

Duangjai Yodnaree

  • Personnel Admin
  • Newbie
  • *
  • Posts: 70
    • View Profile
แนวทางการให้หน่วยงานของรัฐอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการ