Author Topic: การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (ยกเลิก)  (Read 1864 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1067
การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
ไฟล์แนบ ดังนี้
1. สำเนาหนังสือ นพ 0017.36/ว14406 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559
2. สำเนาคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 2746/2559 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559

----------------------------------------
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานจังหวัดนครพนม โทร. 042 411287
« Last Edit: September 21, 2017, 02:41:15 PM by POC »