Author Topic: (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนวาระจังหวัดนครพนม ประจำปี พ.ศ. 2562  (Read 840 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1067
  ด้วยจังหวัดนครพนมได้กำหนดวาระจังหวัดนครพนม ประจำปี พ.ศ.2562 ไว้ 5 ด้าน  สำนักงานจังหวัดจึงร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนวาระจังหวัดนครพนม ประจำปี พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ หากส่วนราชการ/หน่วยงาน และภาคเอกชนในจังหวัด มีความประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ นายนฤชา ฮ่มป่า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด โทร. 0872336901 ภายในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562