Author Topic: โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ ภายใต้แนวคิด "ร่วมกันเปลี่ยน ..  (Read 605 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1067
ขอเชิญส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะ ภายใต้แนวคิด "ร่วมกันเปลี่ยน ร่วมกันแยกขยะก่อนทิ้ง" ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวดที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ขอให้ผู้สนใจส่งคลิปให้จังหวัด ภายในวันที่ 18 มกราคม 2562 เพื่อคัดเลือกส่งเข้าประกวดร่วมกับกระทรวงมหาดไทยต่อไป